Vrije Bond : anarchistische zelforganisatie

 

Anarchisme

Een betere wereld, dat is waar het anarchisme voor staat. Een wereld zonder overheersing en uitbuiting, gebaseerd op samenwerking en solidariteit. Waarin iedereen vooral zelf kan bepalen hoe zij haar leven wil inrichten. Gebouwd op het beginsel dat ieder mens gelijkwaardig is en recht van spreken en handelen heeft.

Een fantastisch ideaal, maar die wereld komt er niet zo maar. Voor die veranderingen kunnen we niet vertrouwen op de (parlementaire) democratie. De omwenteling die daar voor nodig is kan alleen door samenwerking en organisatie van onderaf worden bereikt. Daarom is het belangrijk dat wij als anarchisten ons organiseren, want samen staan we sterk.

 

Zelforganisatie

De Vrije Bond streeft naar een samenleving waarin alle politieke en economische macht van bovenaf is vervangen door een structuur van vrije samenwerkingsverbanden. In die verbanden is het politieke en economische leven collectief georganiseerd en worden alle besluiten gezamenlijk genomen.

De Vrije Bond is zo'n vrij samenwerkingsverband, een anarchistische zelforganisatie. Dit betekent dat we samenwerken wanneer dat nodig is, maar dat groepen en individuen wel hun autonomie behouden.

Door regelmatige (open) bijeenkomsten, directe acties en campagnes te organiseren.En door een solidariteitskas, een website en het actieblad Buiten de Orde wil de Vrije Bond als organisatiestructuur de anarchistische beweging ondersteunen en versterken.

 

Buiten de Orde

De Vrije Bond geeft het blad Buiten de Orde uit. Het blad verschijnt vier keer per jaar en is gevuld met informatie, interviews en discussies over onder andere anarchisme, zelfbeheer, arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme, milieuacties, verzet en onafhanmelijke cultuur. Het wordt verspreid onder de leden en abonnees envia de losse verkoop.

 

Solidariteitskas

Een andere belangrijke activiteit van de Vrije Bond is de solidariteitskas. Via deze kas ondersteunen de leden elkaars acties en activiteiten. Hieronder vallen (directe) acties van verschillende werkgroepen van de Vrije Bond zoals picketlines, burgerinspecties en actiekampen. Of initiatieven als een anarchistische bibliotheek of infoshop. Zusterorganisaties in het buitenland en niet-leden kunnen ook steun aanvragen bij de solidariteitskas.

 

Uitgangspunten

1) De Vrije Bond gaat uit van en streeft naar een anarchistische samenleving waarin een mens zelf kan bepalen hoe het leven in te richten.

2) De Vrije Bond is een organisatie van anarchistische individuen en groepen gebaseerd op

• de gelijkwaardigheid van alle mensen

• de autonomie van het individu

• zelfbestuur en zelfbeheer, vrije vereniging en federalisme

• een goed milieu en een vitale natuur

• de afschaffing van alle vormen van gezag: bijvoorbeeld economisch, politiek, sociaal, religieus, cultureel of seksueel

• de opbouw van een vrije samenleving zonder klassen, staten, of grenzen, gebaseerd op anarchistische werkwijzen en wederzijdse hulp

3) De totstandkoming van een vrije samenleving kan onmogelijk het werk van de Vrije Bond alleen zijn. Wij willen de anarchistische beweging uitbreiden, bekendheid geven aan onze ideeën en deze verwezenlijken. Directe actie in woord en daad is het belangrijkste middel van de Vrije Bond.

4) Aangezien onderdrukking, kapitalisme en uitbuiting wereldwijde fenomenen zijn is onze strijd een internationale strijd. De Vrije Bond verwerpt elke vorm van nationalisme en stelt hiertegenover een federalistische organisatie van de maatschappij. Naast het verenigen van anarchistische groepen en individuen in onze directe omgeving, onderhoudt de Vrije Bond ook contacten met anarchisten en anarchistische federaties wereldwijd.

5) De samenleving waar de Vrije Bond naar streeft zal een pluriforme samenleving zijn. Verscheidenheid in ideeën en strategieën door aangesloten groepen en individuen zijn inherent daaraan.

6) De Vrije Bond biedt geen blauwdruk voor een toekomstige samenleving. Alleen de praktijk kan dit uitwijzen. Wat de Vrije Bond wel biedt is een organisatiestructuur waar op anarchistische wijze mensen van allerlei schakeringen strijdbaar en solidair het debat kunnen aangaan, van elkaar leren en samenwerken.

7) De Vrije Bond initieert en ondersteunt activiteiten die de verwezenlijking van de uitgangspunten bevorderen.

Zowel individuen als organisaties uit Nederland en Vlaanderen kunnen lid worden van de Vrije Bond als ze de uitgangspunten onderschrijven.

 

 

 

Word lid!

De Vrije Bond moet nog groeien, dus sluit je aan! Word lid en bouw mee aan een sterke anarchistische beweging in Nederland.

D Ik geef me hierbij op als lid van de Vrije Bond D Ik neem een abonnement op Buiten de Orde

Naam: .

Adres: .

Postcode: .

Plaats: .

Telefoon: .

Email: .

Contributie richtlijnen per maand:

Inkomen van O t/m 500 euro Inkomen van 500 euro t/m bijstand Inkomen van bijstand t/m minimum Inkomen hoger dan minimumloon Meer is ook welkom

€ 2,00 € 4,00 € 6,00 € 8,00

Abonnement BdO per jaar (gratis voor leden):

Minimum abonnement € 7,50

Kostendekkend abonnement € 15,00

Meer is ook welkom

Mijn bijdrage maak ik over op giro 5495473 ten name van de Vrije Bond te Amsterdam

Bon opsturen naar:

Vrije Bond postbus 16521

1001 RA Amsterdam

of mailnaarvrijebond@buitendeorde.nl of geef je op via www.buitendeorde.nl

Voor meer info over de Vrije Bond kijk op: , www.vrijebond.nl